Edictes

Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6873 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró d'aigües 2T 2021 de Maçanet de Cabrenys i Terrades
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6148 AJUNTAMENT DE TERRADES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5302 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3012 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 2987 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10085 AJUNTAMENT DE TERRADES - Convocatòria per cobrir les vacants de jutge/essa de pau titular i subtitut/a
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10086 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10074 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 8819 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8267 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació provisional d'una modificació de l'Ordenança fiscal municipal reguladora de l'impost sobre béns immobles