Edictes

Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3012 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 2987 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10085 AJUNTAMENT DE TERRADES - Convocatòria per cobrir les vacants de jutge/essa de pau titular i subtitut/a
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10086 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10074 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 8819 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8267 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació provisional d'una modificació de l'Ordenança fiscal municipal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7277 AJUNTAMENT DE TERRADES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7276 AJUNTAMENT DE TERRADES - Aprovació inicial del projecte executiu Franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis del municipi de Terrades
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5980 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró de l'aigua 2T 2020, de l'Ajuntament de Terrades